ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล ( ผั่น ปาเรสโก ) article

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล ( ผั่น ปาเรสโก )
ณ วัดหนองไคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล ( ผั่น ปาเรสโก )
ณ วัดหนองใคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ออกแบบเจดีย์โดย อาจารย์ไขศรี ตันศิริ
พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน ) พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต่างมีจิตหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ซึ่งเป็นศิษย์สายพระกรรมฐานที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันหาทุนจัดสร้าง “เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)” เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้เป็นพุทธสาวกที่สำคัญ ด้วยงบประมาณ ๒๐ ล้านบาทในเบื้องต้น
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา ที่จะได้รับในอนาคต
·         พระอัฐิธาตุตลอดจนอัฎฐบริขารของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก” และพระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์
·         พระพุทธรูปหินสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปปั้นหุ่นครูบาอาจารย์
·         เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖ รอบ และทรงเจริญพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
·         เพื่อเป็นอามิสบูชา ปฏิบัติบูชา และเป็นอนุสรณ์สถาน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งเป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย และมั่นคงในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอมาจนตลอดชีวิต
·         เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมะภาวนา ตามแนวทางหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
“เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)” วางศิลาฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2551 ประธานประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์โดย หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ประธานประกอบพิธีฝ่ายฆราวาสโดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  และประธานจัดงาน โดย พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน)   ศิษยานุศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ อาทิ พระครูบาอาจารย์ คณะนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  คณะโรงพยาบาลยโสธร คณะโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ผู้จัดโรงทานและพุทธศาสนิกชนนับหมื่น ร่วมในพิธี

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเป็นวิหารทานสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ชื่อบัญชี กองทุนสร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) เลขที่ ๓๑๕-๐-๒๘๑๓๕-๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดหนองใคร้ ๐๔๕-๗๓๗-๓๖๗
พระอ่อน จิรพงษ์ จิรสุโภ ๐๘๑-๐๔๙-๐๔๒๓, ๐๘๑-๒๘๒-๑๕๐๔
พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ๐๘๑-๘๗๖-๔๕๘๘

สร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล ( ผั่น ปาเรสโก )
ณ วัดหนองไคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๑.    ซุ้มหน้าบรรณทางเข้า                ๑ ซุ้ม                 ราคาหน่วยละ             ๒๐๐,๐๐๐  บาท
๒.    ซุ้มหน้าบรรณ                            ๓ ซุ้ม                 ราคาหน่วยละ              ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๓.    เสาหน้าบรรณ                           ๘ ต้น                 ราคาหน่วยละ              ๕๐,๐๐๐  บาท
๔.    เสาโครงสร้างหลัก                    ๔ ต้น                ราคาหน่วยละ              ๕๐๐,๐๐๐  บาท
๕.    เสาโครงสร้างรอง                     ๑๗ ต้น              ราคาหน่วยละ              ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๖.    บานประตู                                  ๖ บาน               ราคาหน่วยละ              ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๗.    พระพุทธรูปประจำซุ้ม               ๑๒ องค์             ราคาหน่วยละ              ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๘.    ดอกบัวประจำซุ้ม                      ๑๒ ดอก            ราคาหน่วยละ              ๓๐,๐๐๐ บาท
๙.    ยอดฉัตรทองคำ                        ๑ อัน                 ราคาหน่วยละ              ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๑๐.บันได                                        ๑๙ ขั้น              ราคาหน่วยละ              ๙,๐๐๐  บาท
๑๑.กระเบื้องเซรามิคหลังคา           ๙๐๐๐ แผ่น       ราคาหน่วยละ              ๑๐๐  บาท
๑๒.ผนังเซรามิคนูนต่ำ                    ๒๐๐๐ แผ่น       ราคาหน่วยละ              ๓๐๐  บาท
๑๓.มณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ๑ องค์          ราคาหน่วยละ               ๓๐๐,๐๐๐  บาท
๑๔.หุ่นขี้ผึ้งครูบาอาจารย์               ๔ รูป                ราคาหน่วยละ               ๗๐๐,๐๐๐  บาท
๑๕.ตู้บรรจุพระธาตุ                         ๑ ตู้                  ราคาหน่วยละ               ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖.คอนกรีตผสมเสร็จ                    ๒๕๐๐ ลบ.ม.   ราคาหน่วยละ               ๒,๕๐๐  บาท
๑๗.เหล็กโครงสร้าง                        ๒๐๐๐๐๐ กก.  ราคาหน่วยละ               ๔๕ บาท
๑๘.อิฐทนไฟ                                  ๗๕๐๐๐ ก้อน   ราคาหน่วยละ              ๑๐ บาท
 
ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพร่วมได้ตามกำลังศรัทธา
หมายเหตุ : บางรายการที่มีมูลค่าสูงท่านสามารถหาผู้ร่วมศรัทธาเป็นหมู่คณะได้ หรือท่านสามารถบริจาคตามกำลังศรัทธาได้โดยสมทบกับรายอื่
 ขอเชิญบริจาคทรัพย์ ถวายเป็นวิหารทาน สร้างเสริมบุญบารมี

ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล

เดือนตุลาคม 2551 ทำสัญญาก่อสร้างงานส่วนที่1 กับหจก.เขื่องในวัสดุ โดยนายสมาน ทวีศรี 
เดือนตุลาคม 2551  ปลายเดือน เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานราก
เดือนพฤศจิกายน 2551  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานฐานราก
ขณะนั้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานฐานราก คาดว่าแล้วเสร็จ สิ้นเดือนธันวาคม 2551
แผนงานล่วงหน้า เดือนมกราคม 2552 ทำสัญญาก่อสร้างงานส่วนที่2
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเป็นวิหารทานสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ชื่อบัญชี กองทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) เลขที่ ๓๑๕-๐-๒๘๑๓๕-๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดหนองไคร้ ๐๔๕-๗๓๗-๓๖๗
พระอ่อน จิรพงษ์ จิรสุโภ ๐๘๑-๐๔๙-๐๔๒๓, ๐๘๑-๒๘๒-๑๕๐๔
พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร  วัดป่าภูผาสูง ๐๘๑-๘๗๖-๔๕๘๘
 
ประชาสัมพันธ์งานพระบรมสารีริกธาตุ

เชิญร่วมสร้งพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา article
โครงการสร้าง'พระมหาธาตุเจดีย์'หลวงตาแตงอ่อน จ.สกลนคร article
งานแห่พระธาตุวัดนางชี article
เที่ยวงานเทศกาลวัดเทวราชกุญชร ขอพรพระบรมสารีริกธาตุ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com