ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) article

พระมหาธาตุเจดีย์ ๔ รัชกาล
Phra Mahathat Chedi Si Ratchakan
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Wat Phra Chetuphonwimolmangklaram Rajaworamahaviharn Phra Nakhon Bangkok

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๑ มีเจดีย์รายตั้งอยู่รอบพระอุโบสถ จำนวน ๗๑ องค์ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๓ สำหรับบรรจุพระอัฐิพระราชวงศ์ พระเจดีย์หย่อมอยู่มุมวิหารคดทั้ง ๔ ทิศ สร้างบนฐานเดียวกัน หย่อมละ ๕ องค์ สร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ พระเจดีย์แบบจีนเรียกว่า “ถะ” อยู่ใกล้ทางเข้าพระอุโบสถทำด้วยหินเขียว มี ๗ ชั้น ทางด้านเหนือพระมณฑปเป็นสวนมิสกวัน ปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ มีเก๋งจีน ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก๊ก มีกำแพงล้อมรอบสวนและเก๋งจีน

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย แขวงพระบรม มหาราชวัง เขตพระนคร มีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงสร้างสรรพวิชาไว้ภายในวัดจึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

 พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี มีตุ๊กตาหินจีนประตูละคู่ พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสองเพิ่มมุมสูง ๔๒ เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆ สังเกตได้ง่าย
                         พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

     องค์ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว นามว่า พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ เพื่อครอบพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง ๑๖ เมตรหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หุ้มทองคำทั้งองค์ ครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานอย่ในพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา เมื่อเสียกรุงพม่าลอกทองคำที่หุ้มองค์พระไปหมด ทำให้พระพุทธรูปบุบสลายมาก รัชกาลที่ ๑ จึงได้โปรดเกล้าฯให้เชิญมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์  ภายในบรรจุพระบรมธาตุ นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑

     พระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว นามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนก คือรัชกาลที่ ๒ นับเป็นพระมหารัชกาลที่ ๒

     พระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชถวายอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระองค์ พระเจดีย์ที่วัดโพธิ์

    พระเจดีย์ ๔ รัชกาลที่วัดโพธิ์ พระมหาเจดีย ์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือน้ำเงินเข้ม เป็นพระมหาเจดีย์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย กรุงศรีอยุธยา นามว่า พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีลักษณะแตกต่างกับองค์อื่น คือมีซุ้มคูหาเข้าไปในองค์พระเจดีย์ได้ ทั้งนี้ถ่ยแบบมาจากพระเจดีย์ที่วัดสวนหลวงสบสวรรค์กรุงเก่า

      สมัยรัชกาลที่ ๔ นั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยไว้ ๑ องค์ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ครั้นใกล้จะเสด็จสวรรคตได้มีพระราชดำรัสเฉพาะกับรัชกาลที่ ๕ ว่า “พระเจดีย์วัดพระเชตุพนฯ นั้นกลายเป็นใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินไป ถ้าจะใส่คะแนนอยู่เสมอจะไม่มีที่สร้าง ควรจะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งสี่พระองค์นั้นท่านได้เคยเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกัน ต่อไปอย่าให้ต้องสร้างทุกแผ่นดินเลย” (พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เรื่อง จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี)

พระเจดีย์ราย มีอยู่ถึง ๗๑ องค์ เรียงรายอยู่นอกระเบียงพระอุโบสถ สร้างในรัชกาลที่ ๓ สำหรับบรรจุพระอัฐิพระราชวงค์ พระเจดีย์สูง ๓ วา ๒ ศอก สร้างแบบย่อมุมไม้สิบสอง

พระเจดีย์หย่อม สร้างบนฐานเดียวกันหย่อมละ ๕ องค์ อยู่ตรงมุมวิหารคตทั้ง ๔ ทิศ รวม ๒๐ องค์ ใหญ่กว่าเจดีย์ราย สร้างในรัชกาลที่ ๑ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เจดีย์แบบจีนเรียกว่า "ถะ" ทำด้วยหินสีเขียวมี ๗ ชั้น มีลักษณะโปร่งคล้ายเจดีย์จีนในปัจจุบัน ที่ฐานมีมารแบกเจดีย์ละ ๘ ตัว ตั้งอยู่ในชาลาใกล้ทางเข้าพระอุโบสถ

        หมู่พระเจดีย์ที่วัดโพธิ์
ตามไปไหว้.........เจดีย์พระธาตุทั่วไทย....

พุทธศาสนามั่นคงในแดนดินสุวรรณภูมิ article
พระธาตุเจดีย์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล article
เจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com