ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คำขอขมา
อาจาริเย  ปมาเทน  ทฺวารตเยนํ  กตํ  สพฺพํ  อปราธํ  ขมตุ  โน  ภนฺเต  อจฺจโย  โน  ภนฺเต  อจฺจคมา  ยถาพาเล  ยถามุฬเห  ยถาอกุสเล  เย  มยํ  ภนฺเต  กทาจิ  กรหจิ  ปมาทํ  วา  อาคมฺม  อโยนิโส  มนสิการํ  วา  อาคมฺม  มหาเถเร  อคารวํ  อกริมฺหา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  มนสา  วา  สมฺมุขาปิ  ปรมฺมุขาปิ  เตสนฺโน  ภนฺเต  มหาเถโร  อจฺจยํ  อจฺจยโต  ปฏิคฺคณหาตุ  อายตํ  สํวราย
โย  โทโส  โมหจิตฺเตน  มหาเถรสฺมํ  ปกโต  มยา  ขมตุ  โน  โทสํสพฺพปาปํ  วินสฺสตฺ  ฯ
    ข้าแต่ท่านพระอาจารย์ผู้เจริญ  โดยความเป็นไปล่วงเกินอันใดได้ถึงทับแล้วซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นคนพาล ผู้เป็นคนหลง เป็นคนไม่ฉลาดด้วยประการไร  จำเดิมแต่เกิดมา อาศัยความประมาท  โดยอุบายไม่แยบคาย  ได้กระทำความไม่เคารพ  ในท่านพระอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเถระ  ที่ทรงไว้แล้วซึ่งพระคุณอันน่าเคารพสักการะยิ่ง  ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี  ต่อหน้าก็ดี  ลับหลังก็ดี  และระลึกได้ก็ดี  ระลึกไม่ได้ก็ดี  ขอท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้อโหสิกรรม  ซึ่งโทษอันเป็นไปล่วงเกินนั้นโดยความเป็นโทษอันล่วงเกินของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้น  ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำรวมระวังต่อไป  และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
                                 จาก “ คำขอขมา “  ซึ่งพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ( วัน อุตฺตโม )                    
              ได้เรียบเรียงไว้สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ  พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  เมื่อ  20  มกราคม
 ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุตarticle

ข้าพเจ้าได้มาบวชฝ่ายธรรมยุต  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2486  เวลา 17.00น. ณ  พัทธสีมา  วัดป่าสำราญนิเวศน์  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  ท่านพระครูทัศนวิสุทธิ ( มหาดุสิต  เทวิโร )  เป็นพระอุปัชฌายะท่านเป็นหลานท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( จันทร์  สิริจนฺโท )  เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส  ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ  ได้นำหลานคนนี้ไปอุปการะตั้งแต่เล็กจนบวชเรียนที่วัดบรมนิวาสและเจริญรุ่งเรืองต่อมาในพระพุทธศาสนา  ต่อมาได้เป็นเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ  พอได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ได้เพียง  5  วัน  ก็มาอุปสมบทข้าพเจ้าเป็นนาคแรก  นับว่าข้าพเจ้าเป็นนาคแรกที่สุดของท่าน  ท่านจึงได้ตั้งฉายาให้ข้าพเจ้าว่า  “กุลเชฏฺโฐ “  แปลว่า  พี่ชายคนใหญ่ที่สุดของหมู่ของพวกในวงศ์ตระกูลนี้ 

พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทาarticle

เมื่อจะเริ่มเข้าพรรษา  ปรากฏว่า  ที่วัดพระอาจารย์บัง  ที่อำเภอเลิงนกทาไม่มีพระสวดปาฏิโมกข์ได้  ก็เลยมาขอตัวจากท่านอาจารย์พระอุปัชฌาย์  ท่านอาจารย์พระอุปัชฌาย์จึงให้ข้าพเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่า  บ้านพอก  หนองคอนทั้ง  อำเภอเลิงนกทา
    ในพรรษาแรกนี้  โยมมารดาได้มาบวชเป็นชีอยู่ด้วย  นอกจากกระทำความเพียรอย่างหนัก  โดยเร่งเดินจงกรมมาก  นั่งมาก แล้วยังอธิษฐานฉันเจอีกด้วยคือไม่ฉันเนื้อสัตว์  ฉันแต่ผัก  น้ำตาล  ส่วนอาหารคาวหวานที่บิณฑบาตรได้มา  ถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ส่งให้โยมมารดา  บางครั้งบางสมัย  ก็อดข้าว อดอาหาร  ทั้งอดหลับอดนอนด้วย  ระยะ  4  คืน  4  วัน  บ้าง  ระยะ  8  คืน  8  วันบ้าง  แต่การบิณฑบาตรคงกระทำตลอดมิไดขาด  เพื่อบิณฑบาตรมาเลี้ยงโยมมารดา  เป็นการสนองคุณท่าน  ทั้งยังเพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนสหพรหมจรรย์ภิกษุสามเณรองค์อื่น ๆ ด้วย  ส่วนตัวเองเลือกฉันแต่อาหารเจ
 

ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรกarticle

พอพ้นจากดงมะอี่มาถึงชายดงระหว่างเขตบ้านไร่กับบ้านหนองยางต่อกัน  ก็ได้กลิ่นเหม็นประหลาดที่กลางดงนั้น  ก็เลยคิดว่า  กลิ่นเหม็นนี้เป็นกลิ่นอะไร  ไม่ใช่ของสัตว์เพราะกลิ่นของสัตว์ไม่ใช่เหม็นอย่างนี้  จึงได้ออกเดินสำรวจดู  พบซากศพคนตายอยู่ข้างหาง  ร่างตกอยู่ในร่องทาง  ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่  1  ศพ  ข้างศพมีถังสังกะสี  1  ใบ  พร้าอีโต้  1  เล่ม  และผ้าขาวม้า  1  ผืน  ปลายผ้าขาวม้าข้างหนึ่งมีขอดห่อของอะไรอยู่ด้วย

พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทาarticle

พรรษาที่สองนี้  ข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่ง  บ้านหนองอีนิน  และบ้านหนองชาติ  ซึ่งมีท่านพระอาจารย์เกิ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่  ได้ทำความเพียรพอสมควร  ระหว่างพรรษามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น 

พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิงarticle

ในปี  2488  ข้าพเจ้าได้จำพรรษาอยู่  ณ  วัดบ้านนาจิก  ดอนเมือง  ตำบลหนองปลิง  อำเภออำนาจเจริญ  อันเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่  ท่านพระอาจารย์บุเจ้าคณะอำเภอ  ก็สนับสนุน  ด้วยเป็นบ้านเดิมของท่านพรรษานี้ข้าพเจ้าได้อธิษฐานทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว  คือจะฉันเจ  จะไม่หลับไม่นอน  และจะตั้งอกตั้งใจทำความพากความเพียรตลอดพรรษา  ในระยะนั้น  ยังใช้คำบริกรรม  “ พุทโธ “  เป็นพื้น  แต่ก็มีการพิจารณาร่วมไปด้วย

หน้า 2/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]dot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 31/101 ซอย ชินเขต 2 ถนน งามวงค์วาน.เขต :  หลักสี่ แขวง : ทุ่งสองห้อง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10210
เบอร์โทร มือถือ :  0816489070
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com