ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชาติกำเนิดปฐมวัย article

อัตตโนประวัติ
พระอาจารย์จวน   กุลเชฏฺโฐ
ชาติกำเนิด – ปฐมวัย


    ต้นกำเนิด นายจวน  นรมาส  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เกิดเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2463  ตรงกับวันเสาร์แรม  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีวอก  ณ  บ้านเหล่ามันแกว  บ้านเลขที่  28  หมู่ที่  12  ตำบลดงมะยาง  อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี
 

    โยมบิดาชื่อ  นายสา  นรมาส  โยมมารดาชื่อ  นางแหวะ  สกุลเดิม  วงศ์จันทร์  โยมบิดาเล่าให้ฟังว่า บรรพบุรุษของท่านอพยพมาจากเวียงจันทน์เป็นอุปฮาด  ของเวียงจันทน์  เมื่อมีภัยสงครามเกิดขึ้น  เวียงจันทน์แตก  อุปฮาดผู้เป็นต้นตระกูลก็พาครอบครัวอพยพมา  ครั้งแรกตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองวัวลำภู  ต่อมาก็เคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ้านช่องกระทั่งท้ายที่สุดมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าว
 

    โยมบิดามีอาชีพทำนา  และมีความรู้ทางด้านสมุนไพรมาก  เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้อาศัยถือเป็นหมอประจำบ้าน  จึงรักใคร่นับถือเมื่อทางการให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  ก็คะยั้นคะยอจะให้โยมบิดาเป็น  โยมบิดาหนีไปอยู่ในนาเสีย  แต่ก็ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจนได้  โยมบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านเหล่ามันแกวอยู่  8  ปี  มาจนกระทั่งถึงแก่กรรม  ซึ่งเวลานั้นเด็กชายจวนมีอายุได้  16  ปี  แล้ว  จำได้ว่า  ชาวบ้านรักและอาลัยมาก
 

     เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้ว  โยมมารดาก็ปกครองทรัพย์สมบัติ  และเลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยความอุตสาหะครอบครัวของเรามีพี่น้องร่วมบิดามารดา  7  คนด้วยกันเป็นหญิง  1  คน  ชาย  6  คน  มีชื่อตามลำดับดังนี้คือ
1. นายเหีย    นรมาส        ถึงแก่กรรม
2. นายแดง    นรมาส
3.  นายโลน    นรมาส        ถึงแก่กรรม
4.  นางน้อยแสง  หมายสิน ( นรมาส )
5.  นายอ่อนจันทร์  นรมาส
6.  นายจวน    คือข้าพเจ้า
7.  นายนวล    นรมาส

 
โดยที่เด็กชายจวนเป็นน้องเล็ก  เกือบเป็นคนสุดท้องผิวขาวเหลืองคล้ายมารดาพี่ ๆ  จึงรักและเอ็นดูมากโดยเฉพาะพี่สาว  จะดูแลน้องชายเล็กเป็นพิเศษครั้งหนึ่งถูกดุ  ว่าซนจะไม่ให้กินข้าว  เด็กชายจวนถือคำดุนั้นเป็นจริง  ก็ไม่กินข้าว  ออกไปเที่ยวต่อในนาเสียพี่สาวต้องลงทุนอ้อนวอน  แต่อ้อนวอนเท่าไร  เมื่อเห็นน้องชายไม่กินข้าวจริง ๆ คนดุเองกลับนั่งร้องไห้สงสารน้อง
 

    เมื่ออายุประมาณ  9 – 10  ปี  เด็กชายจวนได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลบ้านดงมะยาง  ตำบลดงมะยาง   อำเภออำนาจเจริญ  การศึกษาเล่าเรียนของชาวชนบทสมัยนั้นกันดารมาก  ตามต่างจังหวัดมีโรงเรียนน้อยที่สุดไม่เพียงพอกับจำนวนพลเมือง  นักเรียนสมัยนั้นจะเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือต้องให้โตประมาณ  คืออายุถึง  9 – 10  ปี  เพราะต้องเดินทางไกล  ลำบากมาก  ไม่มีรถยนต์เหมือนสมัยนี้  เด็กทุกคนต้องเดินด้วยเท้า  ในตำบลหนึ่ง ๆ  มิได้มีโรงเรียนครบทุกหมู่บ้าน  ตำบลหนึ่งมีโรงเรียนเพียง  1  หรือ  2  โรงเรียนเป็นอย่างมากหมู่บ้านใดไม่มีโรงเรียน  เด็กก็ต้องมาเรียนรวมกันในโรงเรียนที่หมู่บ้านใกล้เคียง  ซึ่งต้องเดินเป็นสิบกิโลเมตรไม่เหมือนสมัยนี้  ซึ่งโรงเรียนขยายกว้างขวางออกไปและการคมนาคมก็สะดวก  ที่บ้านเกิดของเด็กชายจวนสมัยนั้นก็เช่นกัน  ตำบลดงมะยางมีโรงเรียนเพียงแห่งเดียว  เฉพาะที่บ้านดงมะยางอันเป็นบ้านตำบลเท่านั้นการไปเรียนหนังสือจึงลำบากมาก  ต้องเดินไปด้วยเท้าทั้งไปและกลับ  ตอนเช้า.... กว่าจะถึงโรงเรียน  และตอนเย็น......กว่าจะกลับถึงบ้าน  ก็เหนื่อย แย่เต็มที  เพราะระยะทางไกลมาก  ต่อมาโรงเรียนได้ขยับขยายเข้ามาใกล้บ้านประมาณ  200  เส้น  โรงเรียนได้มาตั้งอยู่ในวัดบ้านกุดสิน  ตำบลดงมะยาง  อำเภออำนาจเจริญเมื่อเรียนขึ้นชั้นประถมปีที่  3  ปีที่  4  ปีที่  5  และปีที่  6  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วัดเจริญจิต  บ้านโคกกลางติดกับบ้านเกิด  ตำบลดงมะยาง  อำเภออำนาจเจริญซึ่งเด็กชาวจวนได้เรียนอยู่ตลอดมาจนจบออกจากโรงเรียน
 

    เมื่อเด็กชายจวนเข้าศึกษาเล่าเรียนแล้ว  ก็ตั้งอกตั้งใจเรียนไม่เคยขาดการเล่าเรียน  เว้นแต่เจ็บป่วย  หรือช่วยผู้ปกครองทำกิจการงาน  เด็กชายจวนในขณะที่เรียนนับแต่ประถมปีที่  1  ถึงประถมปีที่  6  ซึ่งเป็นประถมบริบูรณ์สำหรับโรงเรียนชนบทในสมัยนั้น  เด็กชายจวนสอบไล่ได้ที่  1  ทุกชั้น ๆ ไม่มีได้ที่  2  เลย  เพราะเป็นผู้ขยันในการเรียนดี  นับแต่ชั้นประถมปีที่  1  จนถึงประถมปีที่  6  สอบไล่ได้คะแนนเอก  คือรางวัลที่  1  เป็นที่  1  ของเพื่อนนักเรียนทุก ๆ ชั้น  ครูบาอาจารย์  ชมเชย  ยกย่องว่าเรียนเก่ง  ความประพฤติ  กิริยามรรยาทเรียบร้อยดีมาก  จนบางครั้งบางสมัยครูยังให้ช่วยสอนนักเรียนด้วยกันเองแทนครู  เคยสอนแทนครูบ่อยครั้งตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1  ปีที่  2  ปีที่  3  ปีที่  4   
และปีที่  5  ซึ่งเด็กชายจวนเคยสอนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  นับว่าได้ทำประโยชน์ช่วยสนองคุณครูบาอาจารย์
 

    เมื่อออกจากโรงเรียน  อายุได้  16  ปี  ไปประกอบกิจการงานช่วยผู้ปกครองตามหน้าที่ของลูกชาวนาหมาเต่า * เมื่อบิดามีหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน  เด็กชายจวนก็ช่วยบิดาทำงานในหน้าที่ไปด้วยเช่น  งานสำมะโนครัว  เป็นต้น  บิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่  8  ปี  จึงถึงแก่กรรมดังกล่าวแล้ว  หน้าที่งานสำมะโนครัวของเด็กชายจวนจึงยุติไปด้วย
 

 บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 12 บ้านเหล่ามันแกว ต.ดงมะยาง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น จ.อำนาจเจริญ) เป็นที่ซึ่งเด็กชายจวน นรมาส ได้ถิอกำเนิดมา เมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2463

 

 
อัตตโนประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

คลิปวีดีโอประวัติหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
พบพระธุดงค์และได้หนังสือไตรสรณาคมน์ article
ออกจากโรงเรียนและรู้จักรักผู้หญิง article
แสวงธรรม article
ออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุต article
พรรษาที่ 1 พ.ศ. 2486 วัดป่าบ้านพอก หนองคอนทั้ง อำเภอเลิงนกทา article
ออกเดินธุดงค์เป็นครั้งแรก article
พรรษาที่ 2 พ.ศ. 2487 วัดทุ่ง บ้านหนองอีนิน อำเภอเลิงนกทา article
พรรษาที่ 3 พ.ศ. 2488 วัดบ้านนาจิก ดอนเมือง ตำบลหนองปลิง article
พรรษาที่ 4 พ.ศ. 2489 อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม article
พรรษาที่ 5และ6 พ.ศ. 2490 จำพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
พรรษาที่ 7 พ.ศ.2492 วัดป่าบ้านเหล่ามันแกว สงเคราะห์โยมมารดา article
พรรษาที่ 8 พ.ศ.2493 จำพรรษาที่ถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร article
เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้โง่ article
พรรษาที่ 9 พ.ศ. 2494 ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็ก นามน article
พรรษา 10 พ.ศ 2495 จำพรรษาที่ดอนกระพุง ชายป่าดงหม้อทอง อ.วานรนิวาส article
พรรษาที่ 11,13 พ.ศ. 2496 , 2498 จำพรรษาที่ดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส article
พรรษาที่ 14 พ.ศ.2499 จำพรรษาที่ ถ้ำแก้ว ตาดปอ บ้านทุ่งทรายจก ภูวัว article
พรรษาที่ 15 ถึง 16 พ.ศ. 2500 ถึง 2501 กลับไปจำพรรษาที่ ดงหม้อทอง article
พรรษาที่ 17 พ.ศ.2502 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ดงศรีชมภู อ.โพนพิสัย article
พรรษาที่ 18 ถึง 20 พ.ศ. 2503 ถึง 2505 จำพรรษาที่ถ้ำจันทน์ ( ต่อ ) article
พรรษาที่ 21 พ.ศ.2506 จำพรรษาที่ภูสิงห์น้อย ( ภูกิ่ว ) article
พรรษาที่ 22 ถึง 25 พ.ศ.2507 ถึง 2510 จำพรรษาที่ถ้ำบูชา ตาดสะอาม ภูวัว article
พรรษาที่ 26 พ.ศ.2511 จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี article
พรรษาที่ 27 ถึง 38 พ.ศ. 2512 ถึง 2523 จำพรรษาที่ภูทอก วัดเจติยาคิรีวิหาร อำเภอบึงกาฬ article
เล่าประวัติด้วยเสียงของท่านเอง articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 31/101 ซอย ชินเขต 2 ถนน งามวงค์วาน.เขต :  หลักสี่ แขวง : ทุ่งสองห้อง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10210
เบอร์โทร มือถือ :  0816489070
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com