ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องพิพิธภัณฑ์ article

 

ห้องพิพิธภัณฑ์

       เจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ   นี้ นอกจากการจัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณียสถาน และเป็นบรรจุอัฐิพระธาตุของท่านแล้ว ได้จัดส่วนหนึ่งภายในองค์เจดีย์เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติบุคคล ( Memorial Museum ) ด้วยโดยจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและอัฐิบริวารข้าวของเครื่องใช้ของท่าน แบ่งเรื่องราวและการจัดแสดงออกเป็น ๒ ส่วน ตามลักษณะของห้องจัดแสดงภายในองค์เจดีย์

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

      ห้องพิพิธภัณฑ์ที่ ๑ ประวัติและเกียรติคุณอันเป็นที่สรรเสริญ หัวเรื่องใช้ชื่อ พระจวน  กุลเชฏโฐ อันเป็นลายมือของท่านเอง นำมาขยายและพ่นด้วยสีทอง ภายในห้องแสดงเรื่องราวประวัติชีวิตและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในชีวิตเป็นภาพวาด ภาพถ่ายตามวาระและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบคำอธิบาย รวมหนังสือธรรมะและหนังสืออนุสรณ์ ชีวประวัติ ปฏิปทาและธรรมเทศนา
 

      จุดเด่นในห้องนี้ คือ ภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่เป็นภาพวาดท่านพระอาจารย์จวน ขณะนั่งสำราญอิริยาบถ “ ปล่อยวาง “ บนเพิงผาภูทอก เป็นภาพเขียนจำลองจากภาพถ่าย หากเน้นโทนสีน้ำตาล – เหลือง และแสงสีเงาระหว่างความมืดและความสว่างที่ส่องมากระทบให้แลดูเอิบอิ่มลึกล้ำเหมือนท่านจะหลุดลอยออกไปสู่แดนอวอากาศแห่งนิพพานกรอบรูปวาดเป็นกรอบทองอย่างดี  แต่เป็นแบบเรียบง่ายอันเป็นลักษณะของกัมมัฏฐาน หากทรงคุณค่าอันสูงยิ่ง
 
      ข้างใต้ภาพ เชิญวาทะของท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตมหาเถระ ที่กล่าวถึงท่านพระอาจารย์จวนมาลงไว้ ระหว่างนั้นท่านไปอยู่จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณานิคม ได้เร่งทำความเพียรอย่างไม่ลดละ เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น กระทั่งวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวชมว่าท่าน “ ได้กำหนดจิตดูท่านจวนแล้วได้ความเป็นธรรมว่า กาเยนะ วาจายะ วะเจตะ วิสุทธิยา ท่านจวนเป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรม “
 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

 

      ....ภาพพระราชกรณียกิจ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและนมัสการท่านพระอาจารย์จวน ณ ภูทอก ในวาระแรก ๆ ภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้ เป็นภาพที่ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน หรืออัดขยายเพื่อให้ได้ขนาดสำหรับจะจัดตั้งแสดงจากภาพที่ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
 

        .... ภาพถ่ายท่านพระอาจารย์จวน กับหลวงปู่ขาว  อนาลโย ซึ่งแสดงถึงความเคารพรัก ผูกพัน ที่ท่านมีต่อหลวงปู่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะมรณภาพ ท่านได้ฝากฝังท่านพระอาจารย์มั่น “ ให้ช่วยกำกับดูแลรักษา “ ท่านพระอาจารย์จวนจึงกล่าวเสมอ นอกจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว หลวงปู่ขาวเป็นประดุจ “ พ่อ แม่ “ ของท่าน เป็น “  พ่อแม่ครูบาอาจารย์ “ ที่ท่านเคารพรัก เทิดทูนอย่างสูงสุด  ในห้องพิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดแสดงรวมถึงลายมือของท่านหนังสือต่าง ๆ ที่รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่าน
 

       ด้านหน้าสุด เป็น “ อนุสรณ์ “ .....ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถระ ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและ “คุณานุสสติ”...พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งวัดบวรนิเวศวิหารที่ประทานไว้แต่เมื่อยังทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระญาณสังวร  ซึ่ง ทั้ง “ อนุสรณ์ “ และ “ คุณานุสสติ “ นี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งสองพระองค์ ได้ทรงประทานเป็นสัมโมทนียกถา ให้เป็นเกียรติเป็นสิริแก่หนังสือชีวประวัติท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพท่านเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔
 

      อัฐบริขารที่แสดงภายในห้องนี้เป็นอัฐบริขารที่อนุญาตไว้ในพระธรรมวินัยและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่เป็นบริขารอาศัยของท่านพระอาจารย์จวน ลักษณะรูปแบบที่นำออกจัดแสดงได้แยกออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ

 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

          กลุ่มแรก แสดงอัฐบริขารและเครื่องใช้ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เช่น ...สบง  จีวร สังฆาฏิ อังสะ บาตร ถลกบาตร ที่รองบาตร ย่าม รองเท้า เป็นอาทิ สิ่งเหล่านี้ เมื่อท่านมรณภาพแล้ว ได้ติดตามพบกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณทุ่งนา ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อันเป็นจุดบริเวณที่เครื่องบินตก โดยที่เวลาเกิดเหตุมีฝนตกหนัก สิ่งของต่าง ๆ นอกจากฉีกขาด ยังเปื้อนโคลนตมด้วย ต้องนำมาทำความสะอาด บางชิ้นพอทำความสะอาดได้บ้าง แต่บางชิ้นก็เสียหาย เช่น รองเท้า เหลือเพียงข้างเดียว บาตรบุบยุบเข้าไปทั้งตัวบาตรและฝาบาตร ได้เก็บรักษาและนำมาแสดงไว้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่ง
 

          กลุ่มที่สอง แสดงอัฐบริขาร และบริขารอาศัยในชีวิตประจำวันของท่าน  อัฐบริขารที่นำมาแสดงในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ซ้ำกับกลุ่มแรกที่แสดงบริขารติดองค์อยู่เมื่อเครื่องบินแตกแล้ว ควรเรียกว่าเป็นอัฐบริขารที่ท่าน “ เคยใช้ “ มากกว่า เพราะได้สละไปแล้ว ให้แก่พระภิกษุรูปอื่น ๆ ปกติท่านเป็นพระป่าที่สมถะและเคร่งในวัตร ถือครองผ้า ๓ ผืน ท่านจะไม่มี สบง จีวร หรือสังฆาฏิเกินกว่าอย่างละ ๑ ผืน แต่เนื่องจากการจัดห้องพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งใจจะจัดแยกเป็น กลุ่มหนึ่ง..แสดงสภาพประวัติศาสตร์ถึงสภาพสิ่งของเครื่องใช้เมื่อเครื่องบินตกและอีกกลุ่มหนึ่ง..แสดงสภาพสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นชีวิตปกติของพระธุดงค์กัมมัฏฐาน คณะผู้ดำเนินงานจัดทำพิพิธภัณฑ์จึงต้อง “ ขอคืน “ อัฐบริขารบางชิ้นจากผู้ที่ได้รับบริจาคจากท่านไปแล้ว ทำให้สามารถนำมาจัดแสดงได้ เพราะท่านเหล่านั้นแม้จะรักและหวงแหนสิ่งเหล่านั้นเพียงไร แต่เพื่อให้ตนได้สามารถมีส่วนแห่งบุญด้วยต่างขอนำมา “ ถวายคืน “ ให้แสดงในพิพิธภัณฑ์
 

 

 

          ห้องพิพิธภัณฑ์ที่ ๒ ชีวิตประจำวันและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  ภาพที่ตั้งแสดง แยกเป็น ๒ กลุ่ม

 

      กลุ่มแรก  เป็นภาพแสดงชีวิตอันเป็นปกติวิสัยของพระธุดงค์กัมมัฏฐาน เช่น ท่านกำลังธุดงค์หรือเทศน์โปรดศิษย์ระหว่างธุดงค์อยู่กลางป่า ภาพถ่ายของท่านกับยอดภูหินผาแห่งภูทอกเป็นอาทิ   
 

       อีกกลุ่มหนึ่ง  เป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนหรือภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรูปปั้นเหมือนของท่านพระอาจารย์จวนให้แก่วัดเจติยาคีรีวิหาร และทอดพระเนตรอัฐิพระธาตุของท่านอย่างเปี่ยมด้วยพระราชสัทธาปสาทาธิการในท่านพระอาจารย์และ ฯลฯ  
 

      เช่นเดียวกันกับในห้องพิพิธภัณฑ์ที่ ๑ ภาพพระราชกรณียกิจเป็นภาพที่ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน    ในห้องนี้ ได้มีการจัดตั้งอาสนะ หมอนขวาน ปูผ้านิสีทนะ จำลองภาพในลักษณะที่ท่านพระอาจารย์จวนเคยนั่งอยู่เป็นประจำ ณ ศาลาวิหารบนเขาชั้นที่ ๕ ข้าง ๆ มีแซ่ปัดยุง เชี่ยนหมาก ที่ใส่ชานหมาก กระโถน แว่นตา กาน้ำกระบอกน้ำ ไม้สีฟันของพระกรรมฐาน ร่ม กระติกน้ำ และ ฯลฯ
 

          เครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันกับในห้องพิพิธภัณฑ์แรก หากมีเกินกว่าหนึ่ง เพราะท่านเจ้าของผู้ได้รับบริจาคจากท่านไปแล้ว ขอ “ ถวายคืน “ ให้มาแสดงในพิพิธภัณฑ์
 

 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก)

ประวัติความเป็นมาของภูทอก article
ประวัติวิธีการสร้างภูทอก article
วัดเจติยาคิรีวิหาร ( ภูทอก ) และสถานที่ควรวิเวกโดยรอบ article
เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
สวนเจติยาคีรีวัน article
มณฑปพระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ article
พระธาตุหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com