ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ article

พระธาตุบูรพาจารย์ในความหมายคือพระอริยะสงฆ์ในยุคปัจจุบันผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบวิถีแห่งการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้สิ้นไปของกิเลสการฟอกขันธ์ธาตุด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์นั้นทำให้ธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปด้วย การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุนั้นควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาดูจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันว่าท่านมีวิถีแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างไรเป็นที่ตั้ง มีธรรมอันใดเป็นที่อยู่ประจำตัวท่าน เช่นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ขาว และหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ เป็นต้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ได้ให้ทัศนะและข้อควรคิดพิจารณาไว้ว่า..........
อัฐิกลายเป็นพระธาตุ มีช้ามีเร็วต่างกันด้วยองค์ประกอบดังนี้คือ
1.องค์ใดท่านปฎิบัติรู้ธรรมแบบขิปปาภิญญา (รู้บรรลุธรรมฉับพลัน)คือรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็นิพพานไปเสีย อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุช้า การที่ท่านนิพพานเร็วนี่เอง เป็นเหตุให้อัฐิกลายเป็นพระธาตุช้า เพราะสาเหตุว่า จิตที่บริสุทธิ์มีเวลาฟอกขันธ์น้อย
2.องค์ใดบำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญารู้ธรรมไปอย่างช้าๆสม่ำเสมอ ถ้าใจบริสุทธิ์แล้วครองขันธ์อยู่นาน พอท่านมรณภาพไป อัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุอย่างรวดเร็ว การครองขันธ์นานนี้เอง เป็นเหตุให้จิตที่บริสุทธิ์มีเวลาที่จะทำหน้าที่ในการซักฟอกธาตุขันธ์ยาวนาน
อัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั้น คือ อัฐิของพระอรหันต์เท่าน้น 

 
พระธาตุบูรพาจารย์

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ article
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล article
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต article
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม article
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล article
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ article
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม article
หลวงปู่หลุย จันทสาโร article
หลวงปู่ขาว อนาลโย article
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร article
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ article
หลวงปู่แหวน สุจินโณ article
หลวงปู่กงมา จิรปุณโญ article
ท่านพ่อลี ธัมมธโร article
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม article
หลวงปู่สาม อกิญจโน article
หลวงปู่คำดี ปภาโส article
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร article
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ article
หลวงปู่ชา สุภัทโท article
หลวงปู่เจี๊ยะ จุณโท article
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต article
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ articledot
พระมหาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ
dot
bulletเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุ
dot
พระอสีติและพระอรหันตธาตุ
dot
dot
พระธาตุบูรพาจารย์ในยุคปัจจุบัน
dot
dot
เจดีย์พระธาตุทั่วไทยและทั่วโลก
dot
dot
หมวดหมู่สินค้า บุษบก บุษบกมาลา
dot
บุษบกมาลา
bulletบุษบกน่ารู้
bulletบุษบก BBC-02 A-B
bulletบุษบก BBC-04
bulletบุษบกมาลา
bulletบุษบก ขนาด 5 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 6 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 10 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 15 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว ปิดทอง
bulletบุษบก ขนาด 17 นิ้ว พ่นทอง
bulletบุษบก ขนาด 21 นิ้ว
bulletบุษบก ขนาด 25 นิ้ว
dot
หมวดหมู่สินค้า ผอบใส่พระธาตุ
dot
bulletผอบทรงโถน้ำมนต์
bulletผอบเลนส์ขยาย
bulletผอบขนาดเล็ก
bulletผอบ PC-07
bulletผอบ PC-09
bulletผอบ PC-15
bulletผอบทรงสูง PTC-12
bulletผอบทรงสูง PTC-15
bulletผอบขนาดใหญ่ 9 นิ้ว
bulletผอบแก้วคริสตัล
dot
หมวดหมู่สินค้า เจดีย์ใส่พระธาตุ
dot
bulletเจดีย์ JC-01
bulletเจดีย์ JC-02
bulletเจดีย์ JC-03
bulletเจดีย์ JC-05
bulletเจดีย์ JC-06
bulletเจดีย์ JC-07
bulletเจดีย์ JC-09
bulletเจดีย์ JC-12
bulletเจดีย์ JC-15
bulletเจดีย์ JC-22
bulletเจดีย์คริสตัล 5 นิ้ว
bulletเจดีย์ผอบ
dot
หมวดหมู่สินค้า งานลงยาโบราณ
dot
bulletงานลงยาประดับสั่งพิเศษ
bulletเจดีย์ฐานกลมลงยา
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมเล็ก
bulletเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมใหญ่
bulletโกศบรรจุอัฐิธาตุ
bulletแก้วทรงดอกบัวตูม
bulletแว่นแก้วเล็ก
bulletฐานแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์
bulletแปดเหลี่ยมผอบ 12 เซน.
dot
หมวดหมู่สินค้า สั่งทำพิเศษ
dot
bulletงานประดับลายไทยพิเศษ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้าน บุษบกทองคำ
ที่อยู่ :  เลขที่ 453 หมู่ 8 ถนน พาน -ป่าแดด.ตำบล :  สันติสุข อำเภอ : พาน
จังหวัด : เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ : 57120
เบอร์โทร มือถือ :  0634246256
อีเมล : jedeethai@gmail.com
เว็บไซต์ :www.jedeethai.com